Novinka:Najstručnejší prehľad MCU s ARM Cortex-M - doplnené: Puya Semiconductor
(Kategória: Datasheet-ZONE)
Zaslal wek
25.01.2023-14:20

Predkladáme zoznam výrobcov mcu s jadrami Cortex-M, spolu s linkami na domácu stránky/stránky produktov/produkt selectory.

We present a list of manufacturers of MCU based on cores Cortex-M, along with links to home page/product selector.

Svk:
Okrem toho, že je nedokonalý a neúplný, zoznam je ešte aj neúhľadný (no, aspoň je v abecednom poradí), ale cieľom je najmä podať relevantné informácie v čo najstručnejšej a najprehľadnejšej podobe. Bohužiaľ, jedna z vlastností www je jeho nestálosť, a tak linky pravdepodobne časom prestanú fungovať. A pochopiteľne, aj kebyže sa podarí urobiť lokálnu kópiu aspoň tých mcu, tieto informácie častom zastarajú - niektoré obvody sa prestanú vyrábať, iné naopak pribudnú.
V tabuľke teda nájdete názov výrobcu, aplikované Cortex-M jadrá (alebo v prevedení SoC - SystemOnChip), logo, a odkazy na prehľady či produktové stránky.


Ku dňu 25.01.2023 bolo v tejto tabuľke 60 výrobcov.


Poznáte výrobcu, ktorí nie je v zozname? Napíšte mi jeho názov (a URL link na stránku s konkrétnym MCU) do komentára (alebo na email). Doplníme. Ďakujeme!

BTW, koľko výrobcov ste doteraz nepoznali ?
Eng:
In addition, it's imperfect and incomplete, even not neat (well, at least it's in alphabetical order), but main goal is to submit relevant information in the most understandable and concise form. Unfortunately, one of the properties of the Web is its volatility, so the URL links are likely to eventually stop working. And of course, even if we manage to make a local copy of at least the MCU, these information frequently becomes obsolete - some chips are no longer manufactured, others can be a new.

In the table you can find the manufacturer's name, applied Cortex-M core (or SoC design - SystemOnChip), manufacturer's logo and links to overviews or product pages.


At the date of 25.01.2023 in this table were 60 manufacturers. To year 2017, was sold 378 licenses by ARM Limited, to use Core/IP ARM Cortex-M.Do you know the manufacturer, which is not listed? Tell me this name (and URL link to the specific MCU) in to the comments (or email). We upgrade this table. Thank you!

BTW, how many manufacturers you have never known before?Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1188 )