Novinka:Nordic: Power Profiler Kit
(Kategória: Semiconductor-ZONE)
Zaslal EdizonTN
06.08.2018-09:26

Power Profiler Kit je modul určený pre vývojové kity nRF51 DK, nRF52 DK a nRF52840 DK. Umožňuje v reálnom čase sledovať prúdovú spotrebu pripojeného kitu, čo je dôležitá informácia pre zariadenia napájané z batérií.S pomocou informácií o spotrebe, môže programátor následne optimalizovať aplikáciu a dosiahnúť dlhšiu výdrž pri napájania z batérie.


Princíp merania
K meraniu prúdu a napätia tečúceho do sledovaného zariadenia (DUT), je využitý 12-bitový integrovaný AD prevodník v nRF52832.
Prúd je meraný pri viacerých rozsahoch pomocou snímacích rezistorov 1.8Ω a 33Ω, ktoré sa paralelene pripájajú k rezistoru 510Ω automaticky, pomocou elektronicky riadených analógových spínačov ADG801. Tieto spínače sú riadené rýchlymi komparátormi LTC6752 (2.9ns) porovnávajúcimi meraný zosilnený signál privedený na ADC voči referenčnému napätiu.
Meraný signál na snímacom rezistore je ešte zosilnený s pomocou difernciálneho operačného zosilovača AD8615.
Toľko k HW časti. O ostatné sa už stará program, ktorý ale nie je zverejnený.


Vlastnosti
Modul pracuje s napájacím napätím od 1.8V do 3.6V. Dokáže odmeriať maximálny prúd do DUT do 70mA s rozlíšením 0.2µA. Časovo pri zobrazení používa krok 13 µs.


Schématické zapojenie
13.82.00.pdf


DEMOCena
Farnel ponuka je na 72.75 Eur


Odkazy
Homepage
Power Profiler Kit Product Brief v2.0
Power Profiler Kit User Guide v2.2


Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1382 )