Novinka:Najstručnejší prehľad MCU s ARM Cortex-M - doplnené: Eastsoft, Synwit
(Kategória: Datasheet-ZONE)
Zaslal wek
12.10.2018-13:19

Predkladáme zoznam výrobcov mcu s jadrami Cortex-M, spolu s linkami na domácu stránky/stránky produktov/produkt selectory.

We present a list of manufacturers of MCU based on cores Cortex-M, along with links to home page/product selector.

Svk:
Okrem toho, že je nedokonalý a neúplný, zoznam je ešte aj neúhľadný (no, aspoň je v abecednom poradí), ale cieľom je najmä podať relevantné informácie v čo najstručnejšej a najprehľadnejšej podobe. Bohužiaľ, jedna z vlastností www je jeho nestálosť, a tak linky pravdepodobne časom prestanú fungovať. A pochopiteľne, aj kebyže sa podarí urobiť lokálnu kópiu aspoň tých mcu, tieto informácie častom zastarajú - niektoré obvody sa prestanú vyrábať, iné naopak pribudnú.
V tabuľke teda nájdete názov výrobcu, aplikované Cortex-M jadrá (alebo v prevedení SoC - SystemOnChip), logo, a odkazy na prehľady či produktové stránky.


[color]Ku dňu 14.09.2018 bolo v tejto tabuľke 50 výrobcov.


Poznáte výrobcu, ktorí nie je v zozname? Napíšte mi jeho názov (a URL link na stránku s konkrétnym MCU) do komentára. Doplníme. Ďakujeme!

BTW, koľko výrobcov ste doteraz nepoznali ?
Eng:
In addition, it's imperfect and incomplete, even not neat (well, at least it's in alphabetical order), but main goal is to submit relevant information in the most understandable and concise form. Unfortunately, one of the properties of the Web is its volatility, so the URL links are likely to eventually stop working. And of course, even if we manage to make a local copy of at least the MCU, these information frequently becomes obsolete - some chips are no longer manufactured, others can be a new.

In the table you can find the manufacturer's name, applied Cortex-M core (or SoC design - SystemOnChip), manufacturer's logo and links to overviews or product pages.


At the date of 27.05.2017 in this table were 42 manufacturers. To this day it was sold 378 licenses by ARM Limited, to use Core/IP ARM Cortex-M.
The question arises, "Where is the remaining 338?"


Do you know the manufacturer, which is not listed? Tell me this name (and URL link to the specific MCU) in to the comments. We upgrade this table. Thank you!

BTW, how many manufacturers you have never known before?Táto novinka je z mikroZONE
( http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.1188 )